Делба на имот след смърт – какво трябва да знаете

Делба на имот след смърт е един от най-честите въпроси, с които хората се обръщат към адвокатските кантори по отношение на недвижимите имоти. И е съвсем нормално да е така, защото те са материално благо, към което всеки се стреми, което носи определена сигурност и икономическа стабилност. Много са начини за придобиването на собствеността върху недвижим имот и наследяването е един от тях.

Най-важните аспекти при делба на имот след смърт разглеждаме в следващите редове.

Значение на запазените части за делбата на наследствен имот

С настъпване факта на смъртта, наследниците са тези, които придобиват права върху недвижимите имоти, които починалият (наследодателят) е притежавал. Тук се включват както наследниците по закон, така и тези по завещание.

Наследниците по закон са тези, които по силата на закона наследяват наследодателя. Тези по завещание придобиват права от изрично завещателно разпореждане на наследодателя.

Основно значение при разрешаване на въпроса за делбата имат т. нар. запазени части. Това са части от наследството, които не могат да бъдат предоставени по завещание на лица, различни от описаните в Закона за наследството, които разполагат с такава запазена част.

В рамките на делбата могат да се предявят искове за възстановяване на накърнените запазени части със завещателни разпореждания и дарения.

Как се извършва делба на имот след смърт

Делбата е начин за прекратяване на установената със смъртта съсобственост върху имота, попадаща в патримониума на наследниците.

Противно на разбиранията, делбата може да се извърши и извънсъдебно. В такъв случай я наричаме доброволна делба, тъй като се извършва изцяло по волята на наследниците и разбира се, според нормите и в рамките на закона.

Т. е. възможните способи за делба са два – извънсъдебна (доброволна) и съдебна. И в двата случая, за да е действителна делбата е необходимо в нея да участват всички наследници. От тук произтичат и немалка част от усложненията в тази насока – протакане, бавене, необходимост от извършване на допълнителни действия за извършването на делбата по законов начин.

Какво става ако някой наследник е в чужбина и не възнамерява да присъства на делбата? В такъв случай имате вариант да издадете пълномощно за представляване, като това е възможно както при доброволната, така и при съдебната процедура.

Доброволната делба на наследствен недвижим имот трябва да бъде извършена пред нотариус във формата на нотариален акт.

Ако вече е налице доброволна делба, съдебна не може да се проведе, защото съсобствеността вече е прекратена.

Имате нужда от добър адвокат, който да ви помогне за доброволно договаряне разделянето на наследствен имот или да ви представлява пред съда в делбено производство? AdvokatiSofia.bg е адвокат, който има стабилен опит в такива дела, затова ако сте в София, не се колебайте да се свържете с него.

Оцени post

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори